Allmänna villkor

Inledning

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet (”Avtalet”) mellan kunden (”Kunden”) och WEFIND Consulting Gothenburg AB  (”WEFIND”), 559157-7464, och gäller alla avtal som ingåtts mellan WEFIND och Kunden så länge inte WEFIND och Kunden skriftligen överenskommit om sådan avvikelse.

Tjänsten

Tjänsten specificeras i avtalet med Kunden och dess överenskommelsen. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en gjord överenskommelse via mail eller muntligen (”Avtalet”). Ändringar i Avtalet skall ske skriftligt i någon form, med båda parters godkännande.

WEFIND´s ansvar

WEFIND skall efter bästa förmåga leverera tjänster enligt Avtalet till Kunden. WEFIND äger rätt att anlita underleverantörers tjänster för att uppfylla villkoren i Avtalet.

Force Majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa allmänna villkor av omständighet som part ej kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, beslag, myndighetsbestämmelse samt fel eller försening i tjänster från underleverantör, skall detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om respektive parts åtaganden till väsentlig del förhindrats längre tid än en månad på grund av omständighet angiven ovan, äger vardera parten utan ersättningsskyldighet frånträda sina skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

Avtalets upphörande

Avtalet löper under kontraktstiden med eventuell uppsägningstid enligt Avtalet. Skulle ett löpande avtal inte sägas upp före slutdatum löper avtalet vidare med en ny avtalsperiod med samma längd som den första avtalsperioden. WEFIND har samma rätt som kund att säga upp avtalet i enlighet med avtalad period och uppsägningstid. WEFIND fortsätter med leverans av tjänster enligt Avtalet ända till sista dagen i avtalsperioden, om inget annat skriftligen överenskommits. WEFIND har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheter samt förpliktelser avseende Avtalet till tredje part.

Priser

Alla priser anges i svenska kronor exklusive moms om inget annat uttryckligen angivits. Om ändringar i befintliga avgifter eller om nya avgifter tillkommer efter att Avtalet ingåtts, äger WEFIND rätten att reglera avtalade priser i överensstämmelse härmed. Alla priser anges exklusive eventuella kostnader för förvärv av immateriella rättigheter för bilder/foton, eller textmaterial samt exklusive eventuella kostnader för annonsering om detta krävs för leverans av den avtalade tjänsten såvida inget annat skriftligen angivits. Om inget pris angivits för en tjänst gäller pris enligt WEFIND vid tiden gällande prislista, som Kunden fått tillgång till. Om förutsättningarna för att leverera tjänsten förändrats eller om det tillkommer arbete utöver det WEFIND känt till vid avtalets ingång är det föremål för separat fakturering enligt vid tiden gällande prislista. Wefind förbehåller rätten att förfakturera enligt överenskommelse. 

Indexreglering

Priser på löpande avtal uppregleras årligen den 1 juni efter Arbetskostnadsindex, AKI för tjänstemän från SCB – baserat på förändringen mellan indextalet i januari samma år som avtalets ingång och det senaste definitivt fastställda indextalet.

Hantering av externa kostnader

Vid vidarefakturering/förskottsfakturering av externa kostnader tar vi ut en administrativ avgift på 800 kr per faktureringstillfälle.

Betalningsvillkor m.m.

Fakturering och betalningsvillkor: enligt Avtalet. Om Avtalet inte reglerar betalningsvillkor gäller följande villkor: 30 dagars betalningstid och fakturering periodvis i utförandemånaden. Vid försenad betalning debiteras 16% dröjsmålsränta (från förfallodagen till dess full betalning erhållits) samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning lämnas ärendet vidare till inkasso. Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger WEFIND rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Försenad betalning är att betrakta som att kund inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger WEFIND rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.

Avbokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning

Vid av- eller ombokning av konsultationsmöte, workshop eller utbildning senare än två veckor före det inplanerade tillfället äger WEFIND rätt att debitera 50% av beloppet. Vid av eller ombokning av konsultationsmöte, workshops eller utbildning senare än 1 vecka timmar före det inplanerade tillfället WEFIND rätt att debitera hela beloppet, som om tillfället kunnat genomföras. Därefter äger kunden rätten att boka in 1st nytt datum inom en 4 veckors period.

Värvning av personal

Om Kunden under samarbetet med WEFIND och upp till 12 månader därefter, direkt eller indirekt, anlitar personal som arbetat hos WEFIND under tiden för samarbetet så skall WEFIND ersättas för den ekonomiska skada som uppstår. Då skadan svårligen kan beräknas, fastställs den härmed till ett belopp om 300 TSEK (tre hundra tusen kronor) som skall erläggas senast 60 dagar från det att skadan skett.

Övrigt ansvar

WEFIND kan inte i något fall hållas ansvarig för förluster orsakade av försening av någon del av WEFIND:s tjänster. Inte heller kan WEFIND hållas ansvarigt för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderade annonsbudgetar eller andra annons/affiliatenätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. WEFIND kan inte hållas ansvarigt för skada som vållats av WEFIND:s tjänster som tex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtider för webbplatser och IT-system.

I alla hänseenden är WEFIND:s ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den summa som fakturerats kunden avseende den aktuella tjänsten de 3 föregående månaderna före tidpunkten då Kunden framställde sitt krav mot WEFIND.

Giltighet och ändring

Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. Villkorsändring träder i kraft 1 månad efter det att ändringen publicerats på WEFIND:s webbplats, https://www.wefind.se

Tvist

Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor skall talan väckas vid Göteborgs tingsrätt. Svensk lag skall tillämpas på dessa allmänna villkor. Dessa villkor träde i kraft den 28 mars 2019.

Ytterligare bolagsinformation

WEFIND Consulting Gothenburg AB

Organisationsnummer
559157-7464

Bankgironummer 5273-1528

F-Skatt : Registrerad